Všeobecné obchodné podmienky

Home » Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia spoločnosti BRASOM boli pripravené v spolupráci so Zväzom spotrebiteľov v rámci Skupiny pre koordináciu samoregulácie (CZ) na Sociálno-ekonomickom rade a nadobúdajú platnosť od 1. júna 2014.

Obsah:

Článok 1 – Definícia

Článok 2 – Identita obchodníka

Článok 3 – Použitie

Článok 4 – Ponuka

Článok 5 – Zmluva

Článok 6 – Právo na odstúpenie

Článok 7 – Záväzky spotrebiteľa počas odstupového obdobia

Článok 8 – Uplatnenie práva na odstúpenie zo strany spotrebiteľa a náklady

Článok 9 – Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia

Článok 10 – Vylúčenie práva na odstúpenie

Článok 11 – Cena

Článok 12 – Uzatvorenie zmluvy

Článok 1 – Definícia

V týchto podmienkach a ustanoveniach sa používajú nasledovné definície:

 1. Podzmluva: Zmluva, ktorou spotrebiteľ získava výrobky, digitálne obsahy a/alebo služby v súvislosti so zmluvou na diaľku na dlhodobý diaľkový kontrakt, a tieto výrobky, digitálne obsahy a/alebo služby dodáva obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto tretou stranou a obchodníkom;
 2. Odstupové obdobie: Časový rámec, počas ktorého môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie;
 3. Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej činnosti, povolania, živnosti alebo zamestnania;
 4. Deň: Kalendárny deň;
 5. Digitálny obsah: Údaje vyrobené a dodané v digitálnej forme;
 6. Dlhodobá zmluva o trvalých službách: Zmluva na pravidelné dodávky tovaru, služieb a/alebo digitálneho obsahu na určitý časový rámec;
 7. Trvácny nosič údajov: Každý nástroj, vrátane pošty, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovať informácie určené pre neho osobne tak, aby ich mohol v budúcnosti konzultovať alebo používať počas obdobia prispôsobeného účelu, pre ktorý sú informácie určené, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií;
 8. Právo na odstúpenie: Možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku počas odstupového obdobia;
 9. Obchodník: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka výrobky, (digitálne) obsahy a/alebo služby spotrebiteľovi na diaľku;
 10. Zmluva na diaľku: Zmluva uzavretá medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizácie obchodníka na diaľku, technické prostriedky na diaľku na zmluvu uzatvorenú s touto organizáciou obchodníka;
 11. Trvalý nosič: Každý nástroj, vrátane pošty, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovať informácie určené pre neho osobne tak, aby ich mohol v budúcnosti konzultovať alebo používať počas obdobia prispôsobeného účelu, pre ktorý sú informácie určené, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií.

Článok 2 – Identita obchodníka

Názov obchodníka: BRASOM
Obchodné meno: www.brasom.nl
Sídlo: Slovensko
E-mail: info@brasom.nl
IČO: 123456789

Článok 3 – Použitie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku obchodníka a na každú zmluvu na diaľku medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá bola uzavretá výhradne na diaľku.

Pre právne obchodníky platia tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Close
Close
Obchod
0 Košík
Close

Môj nákupný košík

Nákupný košík je prázdny

Pokračovať v nákupe